Raoul Hausmann:
Oiseautal
 


 
Pitsu puit puittituttsu uttititi ittitaan 
piet piet pieteit tenteit tuu uit 
ti ti tinax troi troi toi to 
Iti iti loi loi loioutiouto ! 
turulu tureli tur luititi 
Gou-guiqu gou-guiqu 
Psuit psouit psui uitti It 
Loitiioito ! 
Prrn prrn qurr qurr nttpruin 
tiou-tiou-iou Oui o' 
Oui-oui lii lii lo' 
Psuiti tipsru ! 
Troi ti ti loinax 
 
Raoul Hausmann, Kurt Schwitters: PIN. Gießen: Anabas-Verlag 1986, p. 81