Oskar Pastior:
BALLADE VOM DEFEKTEN KABEL

 
 
Adafactas 
Cowlbl 
Ed rumplnz kataraktasch-lych 
Uotrfawls 
aachabrawnkts Brambl 
aachr dohts . . . 

Schlochtehz ihm 
schlochtehz ihm 
ehs klaren Zohn 

Ihn Uotrfawls 

Humrem hä? 
Do humrem 
Nodo humrem 
kaineschfawls 

Ehs ischtolt ain däfäktäs 
rumpltsch 
traktaz 
ä nedderschtilchz 
Rompl-Grompt 

Cowlbl o Cowlbl wottä 
Cowlbl-gotz! 

Gehbät uns ain 
adakuats Ch-bell 
ntmr hiechffn 
s-trumpltsch Bvchuelltr 
aasm 
Naawbl 

AIM PLE ORZ 
NITSCH GREA 
ZUI ANK 

CHA FTS RÄU 
MEN AUC HIM ERI 

TERN MPU 
OUK CHNI 
OSW PRGS ANSL? 

EZU TOS 
PUL SKER 
XIS AUTS 
FFSING! 

RAM PXÄH DOAR ECH 
VAD SCRIS LEOAP 
LEGL NATSCHIU 
AHI 

JORK PRKA EIU 
TÖRK RGILZ 
ATH CHEI 
SUNG RCZ O 

 

Oskar Pastior: Der krimgotische Fächer. Lieder und Balladen. Erlangen: Klaus G. Renner 1978, p. 13-14