Gerhard Rühm:
rede an österreich

 

nedn nedn, a nedn nedn, un nedn nedn, aun nedn, un un daggn daggn, o daggn daggn, ein daggn daggn, un nedn, un un nedn daggn, nedn duggn, nedn daggn duggn; o deggn, aun daggn daggn, un nedn, un nedn daggn duggn. -
schdade muazzn, schda. - muade schdazzn, muade schdazzn mau. maude schdaudn, schdaude mazz!
iddn a ohe ual, neddn de diddn schla, u(d)ll he mbbm ambbm uall i deddn uhe, o schle lla nddn a, u schld o he dn e hee!!
gschbaugg de schdauggn, muald da see. gschwegld hozzn schdaunn. hezzn bagl de schduaggn, gschbisd da gragl, schbiaddi doo!
uasch eissd ba gloggn! babe eiggs schdrunggn! schleaggn bra unzn, anzn bre schlunggn! gloggn be eissn, ebm na bebm ne uuooasch!! - gloggn gloggn...
ins ledi laschl za de schlummbm; zwaddschgan ledl buag da banze zu da ledl, ogda laschl firefire naa!! owa gschbaz de zwagl ledl, buag da laschl!
bedn schdeddn schdoddn, bodn, be schdoddn, esch oddbe eddn, oschn schoddn be, oddn oschn be, budn , be budn eschn, budn deddn, uddn deddn be, duddn be, schuddn be! schdeddn obbde bode beddn. -
gschleu moggn, desdel man. bauschn aung. graze glade bosd! schoggn kan...
zache noggdn di schlame zweidl oan! krugl schauma dadl heggd, zwale mischn maschn schleaggd di mua! flaunz schmiaggd da zweiga. owan ochn...
lus, las, losi - schus, scheng, schang, schogn. schogn san, - san seli, - seli san schogn, - schogn scheng: - schus, los, lasi.
zwian zwadl lagg, lagg, ose ose, osn adl, osn adl, agg, zwian zwadl, an idl idl, zwagg, esn zwagg, esn zwagg odl!
gschbiz di laggn, lag di osn, ossn schwangd di schweu! raglhunddn baddn badn, logde lodn, oale senggde bibm bibbm beu!!!

(1955-58)
 
Gerhard Rühm: botschaft an die zukunft. gesammelte sprechgedichte. Reinbek bei Hamburg 1988, p. 42-43